Kişisel Veri İşleme Politikası

Sayın Müşterilerimiz, İş Ortaklarımız ve Ziyaretçilerimiz; Turkon Konteyner Taşımacılık ve Denizcilik Anonim Şirketi (“Turkon” veya “Şirket” ) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. 

İşbu Politika ile, Şirket’in “şirket faaliyetlerinin şeffaflık içinde yürütülmesi ilkesi”nin sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Şirket veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler belirlenmekte ve Şirket tarafından yerine getirilen uygulamalar açıklanmaktadır.

Politika, Şirket tarafından otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen, kişisel verileri işlenen gerçek kişilere yöneliktir.

Politika, Şirket tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

İşlediğimiz Kişisel Verileriniz
 

Turkon ile aranızdaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişkinize bağlı olarak aşağıda sayılı verilerinizi işlemekteyiz:

a.    Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi, Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği gibi veri türlerini ifade etmektedir.

b.    İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi, Adres, telefon numarası, e-posta adresi, fax numarası, IP adresi gibi veri türlerini ifade etmektedir.

c.    Özel Nitelikli Kişisel Bilgiler: Bu veri kategorisi, (i) personelden özlük ve iş güvenliği kapsamında alınan sağlık verileri, kişilere ait ceza mahkumiyetlerine ilişkin adli sicil kayıtları veri türlerini ifade etmektedir.

d.    Görsel ve İşitsel Bilgiler: Bu veri kategorisi, Turkon fiziki ortamlarında güvenlik amacıyla yapılan kamera kayıtlarında yer alan kişilere ait görüntü ile kişilerin çağrı merkezi aramalarında kayıt altına alınan sesleri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

e.    Özlük Bilgileri: Bu veri kategorisi, personel ile kurulan iş akdi çerçevesinde yasal olarak oluşturulması gereken özlük dosyası kapsamında personele ait kimlik, iletişim bilgilerinin yanı sıra, meslek, eğitim, finansal bilgilerin yer aldığı veri türüdür.

f.    Sözleşme Bilgileri: Bu veri kategorisi, Turkon’un hukuki veya ticari ilişki içinde bulunduğu iş ortakları, tedarikçileri ve dış kaynakları ile kurduğu sözleşmesel bağ neticesinde veri tabanına işlemiş olduğu imza, imza sirküleri, gerçek kişi şirket bilgisi ve taşınan mal gibi verilerin tamamını ifade etmektedir.

g.    Finansal Bilgi: Bu veri kategorisi, Turkon’un Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, dekont, ödeme bilgisi,ücret,IBAN numarası gibi veri türlerini ifade etmektedir.

h.    Konum Bilgisi: Bu veri kategorisi, Turkon’un personel iç denetimi ve taşınır malların güvenliği amacı ile işlemiş olduğu çalışanlarına ait konum verilerinin tamamını ifade etmektedir.

i.    Performans Bilgisi: Bu veri kategorisi, iç denetim ve işlerliği arttırma amacı ile şirket içinde personel için, şirket dışında ise iş ortaklarının performans denetimi amacı ile yapılan değerlendirme, test, denetim gibi süreçlerle işlenen verilerin tümüdür.

j.    İşlem Güvenliği Bilgisi : Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz (örneğin log kayıtları, IP bilgisi, erişim bilgileri, kimlik doğrulama bilgileri)
 

İlgili Kişi Kategorileri

Açıklama

Müşteri

Turkon’un sunduğu hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir.

Potansiyel Müşteri

Turkon’un sunduğu hizmetleri kullanma ilgisini gösteren, müşteriye dönüşme potansiyeli olan, web sitesinden veya diğer kanallarla hizmetlerden yararlanma iradesini ortaya koyan, teklif talep eden gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir.

Ziyaretçi

Şirkete ait tüm iş yerlerini ve internet sitesini ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir.

Çalışan Adayı

TURKON’a CV göndererek, başvuru formu doldurarak veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişileri ifade etmektedir.

Çalışan

TURKON’da iş sözleşmesi ile hizmet ifa eden gerçek kişileri ifade etmektedir.

Üçüncü Kişiler

Yukarıda yer verilen İlgili Kişi kategorileri ile Turkon çalışanları hariç gerçek kişileri ifade etmektedir.

İş ortakları/Tedarikçiler ve bunların çalışanları

Turkon’un, ticari faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu veya bu kapsamda, Turkon’un talimatlarına uygun ve sözleşme temelli olarak Şirket’e mal veya hizmet sunan taraflar ve bu tarafların çalışanlarını ifade etmektedir.

Şirket Ortağı/Hissedar

Şirket’in ortağı veya hissedarı gerçek kişileri ifade etmektedir.

Gerçek Kişi İş Ortağı

Şirket’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek kişileri ifade etmektedir.


Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiTurkon ile aranızdaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişki kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ve 6698 sayılı Kanunun 5. Maddesi uyarınca; sözleşme kurulması ve ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi ve meşru menfaatler kapsamında, Kişisel Verileriniz, Turkon tarafından doğrudan sizlerden ( sözleşme, sipariş formu, teklif formu, e-posta yazışmaları, kartvizit paylaşımı, web sitesi mesajları, sosyal medya mesajları, acentelerimizin ve diğer iş ortaklarımızın paylaşımları ) toplanmakta ve işlenebilmektedir. İş yerlerimizi ziyaretleriniz sırasında güvenlik gerekçeleri ile kimlik bilgileriniz ve güvenlik kamerası ile görüntünüz kayıt altına alınmakta ve bu operasyonla sınırlı olarak işlenmektedir.

Yanı sıra Turkon tarafından yapılan çeşitli etkinliklerde veya fuar katılımlarında pazarlama ve tanıtım faaliyetlerimiz kapsamında tarafınızca paylaşılan kartvizitleriniz (kartvizit üzerindeki veri alenileştirilmiş kabul edilir.) üzerinde arşivlenmek suretiyle kartvizitlerinizde yer alan kimlik ve iletişim verileriniz işlenmektedir. Burada amaç iki şirket arasında taşıma sözleşmesinin kurulması için gerekli süreçlerin işletilmesidir. Etkinliklerde ve fuarlarda aydınlatma metinlerimiz ve gerekli ise izin belgelerimiz tarafınıza ayrıca fiziki olarak sunulmaktadır. 
 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

a. Müşteriler için;

-Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
-Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
-Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
-Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
-Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 
-Ticari /Sözleşmesel ilişki kapsamında işlem ve faaliyetleri yürütmek ve mali ve hukuki  yükümlülükleri yerine getirmek
-Talep / Şikayetlerin Takibi
-Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
-Hukuki süreçlerin yürütülmesi
-Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri 
 

b. Potansiyel Müşteriler için;

Web sitemizi ziyaretleriniz, Sosyal Medya Hesaplarımızdaki paylaşımlarınız, şirketimize  ilettiğiniz yazılı veya sözlü talep ve şikayetleriniz ve fuar alanlarında veya etkinliklerde paylaştığınız kartvizitler (kartvizit üzerindeki veri alenileştirilmiş kabul edilir.)vasıtasıyla doğrudan sizlerden temin edilen kimlik ve iletişim bilgileriniz; taşıma hizmeti için teklif oluşturulabilmesi, sözleşmenin kurulabilmesi, talep ve şikayetlerinizin yönetimi için kanunun 5/2 maddesi uyarınca işlenmekte; şirketimizin ürün ve hizmetlerinden haberdar olmanız ve sizlere özel bir takım ürünlerin sunulması hedefi çerçevesinde ise pazarlama amacına uygun olarak şayet tacir veya esnaf değilseniz, açık rızanıza istinaden işlenmektedir.


c. Tedarikçi/İş Ortakları için;

Şirketimiz ile aranızdaki ticari ilişki kapsamında, firma yetkililerinize ve çalışanlarınıza ait kişisel veriler, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen; Sözleşmelerimizin kurulması ve ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve şirketimizin meşru menfaatleri kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve kişisel veri işleme şartları dahilinde, aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilmektedir.

• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

• Hukuksal süreçlerin yürütülmesi ve takibi

• Şirket iç operasyonlarının yürütülmesi

• Strateji planlama & iş ortakları/tedarikçi yönetimi

• Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması

• Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi

• Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yönetilmesi

• İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, veri tabanlarımızın ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması

d. Ziyaretçiler için;

Şirketimizi, web sitemizi ve diğer iş yerlerimizi ziyaretleriniz kapsamında, şirketimizin ve sizlerin güvenliğin sağlanmasının yanı sıra yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimize bağlı olarak, fiziki ortamlarda güvenlik kamerası ve ziyaretçi kayıt sistemi ile kimlik ve görsel verileriniz, işyerimizi ziyaretiniz sırasında sizlere sunulan internet erişimi kapsamında elde edilen kimlik ve iletişim verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.


• Denetim ve güvenlik faaliyetlerinin yürütülmesi

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

• Fiziksel mekân güvenliğinin temini

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

• Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

• İnternet erişimi sağlanması ve erişim güvenliğinin temini

e. Çalışan Adayları için;

Şirketimiz, tarafınızca gerek www.turkon.com internet adresimiz üzerinden, e mail adreslerimizden, posta yoluyla veya şirket merkezimize yaptığınız iş başvuruları kapsamında paylaştığınız veya kariyer sitelerinden alınan CV’ler veya doldurulduğunuz başvuru formları ile alınan kişisel verilerinizi kullanmak suretiyle personel temini ve istihdam süreçleri için Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen; Sözleşmelerimizin kurulması ve ifası ve Şirketimizin meşru menfaatleri kapsamında aşağıda yer alan amaçlar dahilinde veri işleme faaliyeti yürütmektedir. Özel nitelikli verileriniz ise açık rızaya istinaden belirli süre için işlenmektedir.

- Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
- Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
- İnsan kaynakları operasyonlarının ve özellikle işe alım süreçlerinin yürütülmesi,
- İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini


f. Çalışanlar için;

TURKON sizlere ait kişisel verileri ilgili mevzuattan kaynaklı sebeplerle özlük dosyası oluşturabilmek, tarafınızla hizmet sözleşmesi akdedebilmek ve TURKON’un yönetim hakkı ve meşru menfaati kapsamında, aşağıda yer alan amaçlar dahilinde veri işleme faaliyeti yürütmektedir.Açık rızanızı gerektiren bir husus olduğunda ise ilgili süreçle bağlantılı olarak izin alınmaktadır.


- Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
- Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
- Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
- Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
- Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
- Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
- Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
- Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 
- Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
- Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
- İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
- İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
- İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
- İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
- Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
- Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- Resmi Kurumlara Gerekli Yasal Bildirimleri Gerçekleştirmek, Resmi Kurumlar Nezdinde Teşviklerden Yararlanmak, Resmi Kurumları Denetimleri Kapsamında İlgili Makamlara Bildirimde Bulunmak
- İnsan Kaynakları Operasyonlarının ve Özellikle Özlük Faaliyetinin Yürütülmesi,
- Çalışan Denetimini Sağlamak ve İşverenin Yönetim Hakkı Kapsamında Gerekli Veri İşleme Faaliyetinde Bulunulması
 

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Turkon kişisel verilerinizi bu Politikada yer verilen amaçlarla Kanun ve sair mevzuat kapsamında aşağıdaki yurt içi alıcı gruplarına aktarabilecektir:

• Sizlere sunulan hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarımıza,

• Hizmetlerin sunulması, tanıtılması ve benzeri amaçlarla iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları,

• Web sitemizin ve sosyal medya hesaplarımızın yönetimi için hizmet aldığımız reklam ajanslarına,

• Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalara,

• Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcilerinize,

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere.

Kanun'un 11.Maddesinde Sayılan Haklar

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• 5. ve 6. Maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Şirket tarafından, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, imkanlar dahilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Bu kapsamda Şirket tarafından gerekli her türlü (i) idari ve (ii) teknik tedbirler alınmakta, (iii) şirket bünyesinde denetim sistemi kurulmakta ve (iv) kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla ifşası durumunda KVK Kanunu’nda öngörülen tedbirlere uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel Verilerin İmhası

Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya İlgili Kişinin talebi üzerine Şirket, bu iş için özel olarak hazırlamış bulunduğu Veri koruma ve imha politikasına, mevzuata ve Kurum tarafından yayımlanan rehbere  uygun olarak siler, yok eder veya anonim hâle getirir.

TURKON kişisel verilerin İmha usullerinin belirlendiği bir İMHA POLİTİKASI hazırlamış ve şirket içinde yayınlamıştır. Tüm imha süreçleri bu politikaya uygun olarak yürütülmektedir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hususlar

TURKON ; KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.
TURKON, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

Teknik Tedbirler

TURKON tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

• TURKON bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri, kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.

• Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır.

• Teknik konularda departmanlar kurulmuş olup bu konuda bilgili personel istihdam edilmektedir.

• Yeni teknolojik gelişmeler takip edilmekte ve özellikle siber güvenlik alanında sistemler üzerinde teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.

• TURKON bünyesindeki her bir bölüm özelinde belirlenen hukuksal uyum gereksinimleri çerçevesinde erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.

• Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Eski çalışanlara erişim kısıtlaması uygulanmakta, hesaplar kapatılmaktadır.

• TURKON içi işleyiş gereğince alınan teknik önlemler ilgili kullanıcılara raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.

• Virüs koruma sistemleri, veri açığı güvenlikleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.

• Kişisel verilerin toplandığı uygulamalar da dahil olmak üzere tüm bilgi sistemleri, güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak dış etki testine tabi tutulmakta ve bu testin sonuçlarına göre bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.

İdari Tedbirler

TURKON tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için alınan idari tedbirler:

• TURKON çalışanları, acente ve yetkili servis çalışanları kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.

• TURKON’un yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetleri; detaylı olarak tüm iş birimlerinin analiz edilmesi suretiyle oluşturulmuş kişisel veri envanteri ve eklerine uygun olarak yürütülmektedir.

• TURKON bünyesindeki ilgili bölümlerin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin KVKK’nın aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanması için yerine getirilecek olan yükümlülükler, TURKON tarafından yazılı politika ve prosedürlere bağlanmış olup her bir iş birimi bu konu ile ilgili bilgilendirilmiş ve yürütmekte olduğu faaliyet özelinde dikkat edilmesi gereken hususlar belirlenmiştir.

• TURKON bünyesindeki bölümlerin kişisel veri güvenliği ile ilgili denetim ve yönetimi, Bilgi Güvenliği Komiteleri tarafından organize edilmektedir. İş birimi bazında belirlenen hukuksal gerekliliklerin sağlanması için farkındalık yaratılmakta, bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket içi politika, prosedürler ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.

• TURKON ile çalışanlar arasındaki hizmet sözleşmeleri ve ilgili belgelere, kişisel veriler ile ilgili bilgilendirme ve veri güvenliğini içerir kayıtlar konulmakta ve ek protokoller yapılmaktadır. Bu konuda çalışanlar için gerekli farkındalığı yaratmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır.

• TURKON bünyesindeki her bir bölüm özelinde, kişisel veri işleme süreçleri dikkate alınarak hukuki uyum, şirket içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri uygulanmaktadır.

Turkon aşağıdaki durumlarda gizlilik etki analizi değerlendirmesi yapmaktadır:

• Kişisel veri içeren yeni projelerde

• Kişisel veri aktarılan tedarikçi seçiminden önce

• Pazarlama faaliyetleri kapsamında yapılacak aktiviteler öncesinde

• Yukarıda belirtilen faaliyetlerdeki herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda

Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi Turkon’un internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak, kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte (i) Turkon’un Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:33 Altunizade/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden veya iadeli taahhütlü kanalıyla veya (ii) bir kopyasını güvenli elektronik imzalı olarak kvkkkonteyner@turkon.com adresi vasıtasıyla Turkon’a iletebilirsiniz.

Veri sahiplerinin (İlgili kişilerin) kişisel verilerine ilişkin taleplerini Şirketimize yazılı olarak iletmeleri durumunda, Şirket veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri yürütmektedir.

Şirket, veri güvenliğinin sağlanması kapsamında, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla bilgi talep edebilir. Şirketimiz ayrıca İlgili Kişinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

İlgili kişinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, Şirket tarafından gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.

Şirket
Turkon Konteyner Taşımacılık ve Denizcilik A.Ş.
Kişisel Veri/Veriler
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Özel Nitelikli Kişisel Veri
Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi
Şirket Paydaşlarını ve Çalışanlarını, Şirket İş Ortaklarını, Şirket Yetkililerini, Çalışan Adaylarını, Ziyaretçileri, Şirket ve Grup Şirket Müşterilerini, Potansiyel Müşterileri, Üçüncü Kişileri ve kişisel verisi şirket tarafından işlenen kişileri ifade eder.
Veri Kayıt Sistemi
Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder.
Veri Sorumlusu
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.
Veri İşleyen
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir
Açık Rıza
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.
Anonim Hale Getirme
Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
Kanun
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.
KVK Kurulu
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.


Politika'nın Yürürlüğü

TURKON tarafından düzenlenen bu Politika 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu Politika, TURKON’un internet sitesinde (www.turkon.com.) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

Tur-kon Konteyner Taşımacılık ve Denizcilik A.Ş.
Adres – Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:33 Altunizade/İSTANBUL
Mersis – 0867004968700016
Web Adresi – www.turkon.com

rev.no_00 rev.tarihi_30.11.2022

Dokuz Eylül Üniversitesi Etkinliği

Dokuz Eylül Üniversitesi Etkinliği

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Denizcilik Öğrenci Topluluğu'nun düzenlediği etkinlikte; İzmir Bölge Müdürü Özkan Kaygusuz ve İzmir Bölge Satış Yöneticisi Peyruze Ersoy, ''First Step for Rising'' başlığı altında, Future Team staj programını tanıtırken, öğrencilerle bilgi ve deneyimlerini paylaştılar.

Paketleme Malzemesi, Plastik Ürünler & Hurda

Paketleme Malzemesi, Plastik Ürünler & Hurda

Plastik ürünler, hammadde olarak birçok sektörün üretim süreçlerinde önemli rol oynar. Ayrıca paketleme malzemesi ürünü, sektör olarak oldukça geniş bir pazara sahiptir.

Deniz Yolu Taşımacılığı Terimleri

Deniz Yolu Taşımacılığı Terimleri

Bill of Lading, yükleme konşimentosu bir taşıma sözleşmesinin yapıldığını ispatlayan, eşyanın taşıyan tarafından teslim alındığını, gemiye yüklendiğini gösteren, taşıyanın eşyayı ibrazı karşılığında teslimle yükümlü olduğu senettir.

PAYLAŞ
YÜKÜNÜZÜ TAKİP EDİN
YÜKÜNÜZÜ TAKİP EDİN
Yükünüzün her aşamasını buradan takip edebilirsiniz.
GEMİ KALKIŞ & VARIŞ
GEMİ KALKIŞ & VARIŞ
Güncel gemi programlarına ulaşabilirsiniz.
YAKINDA
BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN
Bölge, Ülke Müdürlükleri ve Acentelerimizin iletişim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.