Tedarik Zinciri Politikası

Turkon Holding A.Ş. ve bünyesindeki şirketler (Turkon) tüm çalışanları ve paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği iş planlarını yürüterek her daim çevre, iş gücü ve ekonomi politikalarının sürdürülebilir olmasını amaçlamaktadır. Turkon, yarınların bugünlerden daha iyi olması için, gelecek nesillerin yaşam kalitesine katkı sağlayacak tüm etmenleri koruyacak ve zenginleştirecektir.

Turkon Holding A.Ş. ve bünyesindeki şirketlerimiz, hizmetin sağlanması sırasında paydaş olan, bilgi üreten tüm unsurlarıyla birlikte, tüm tedarikçilerinin de bu yaklaşımı benimsemiş olmasını beklemektedir.

Bu politika uyarınca, Turkon Holding ve bünyesindeki şirketlerle birlikte bizlere hizmet veya mal tedariği sağlayan tüm kuruluşların da hizmet içerikleri ve uygulamalarıyla bu politikanın gerektirdiği etmenleri kabul etmesini bekliyoruz.

 

1. YASAL UYGULAMALAR

Kanunlara ve Yönetmeliklere Uyum
Turkon ve Turkon çatısı altında çalışanlar, tüm faaliyetlerini hukukun sınırları içerisinde gerçekleştirir. Yerel ve uluslararası yasalar gereğince hareket eder ve takibini yapar.

Rekabet Hukuku
Tedarikçi, iş yaptıkları yetki alanlarını yöneten tekelcilik ve adil rekabet yasalarına tam uyumla iş yapmalıdır.

Rüşvet ve Yolsuzluk
Tedarikçilerin hiçbir şekilde rüşvet ve yolsuzluğu tolere etmemesi ve bu konuda duyarlı davranması beklenmektedir.

 

2. ÇALIŞMA KOŞULLARI

Zorla Çalıştırma
Tedarikçilerimiz sadece gönüllü iş gücü kullanmalı ve kendi özgür iradeleri ile çalışmak isteyen personeli istihdam etmelidir. Çalışanlarına herhangi bir tehdit, güç, sahte iddialar veya başka tür bir baskı yoluyla zor kullanarak çalıştırmaya başvurulmaması ve tüm tedarikçilerimizden bu konuya duyarlı olmaları beklenmektedir.

Çocuk İşgücü
Tedarikçilerimizin yasal mevzuatta tanımlanan yaş sınırının altında işçi çalıştırmaması gereklidir.

Taciz
Çalışanların, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel, psikolojik ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi, hukuka ve etik kurallara aykırı olup tedarikçiler tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilmemelidir.

Tazminat ve Ücretlendirme
Tedarikçilerin çalışanlarına ödedikleri ücret, fazla mesai ve ücrete bağlı haklar, yürürlükteki iş mevzuatlarına eşit veya daha fazla olmalıdır.

Çalışma Saatleri
Tedarikçilerimiz, çalışma saatleri ve fazla mesai başta olmak üzere geçerli mevzuata uygun hareket etmelidir.

Ayrımcılık Yapılmaması
Tedarikçiler, işe alım, terfi, tazminat, yararlar, eğitim, zorunlu işten çıkarma ve işi sonlandırma dahil, istihdamla ilgili bütün kararlarda ırk, renk, ülke, cinsiyet, din, engelli durumlarında ayırımcılık yapmamalıdırlar.

Birlik Kurma ve Toplu Pazarlık Özgürlüğü
Tedarikçilerde çalışanlar kendi tercihlerine göre yasal organizasyonlara katılmakta özgürdürler. Tedarikçiler çalışanlarının yasalara uygun surette örgütlenme ve toplu sözleşme haklarını tanıyıp saygı göstermelidir. Çalışanlar bu örgütlere girmelerinden dolayı tehdit edilmemelidir.

 

3. ETİK KURALLAR

İş Kayıtları
Tedarikçi, işle ilgili tüm bilgileri doğru bir şekilde, geçerli yasa ve yönetmelik gerekliliklerine tam uyum içinde oluşturmalı, kaydetmeli ve saklamalıdır. Düzenleyici kuruluş temsilcileriyle ve resmi yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerde dürüst ve açık sözlü olmalıdır.

Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması

Tedarikçi tarafından Turkon’dan alınmış belge, ticari ve teknik bilgiler, iki taraf arasında “Gizli Bilgi” olarak tanımlanmaktadır. Tedarikçi, İşveren hakkında sahip olduğu ve olacağı gizlilik niteliği olan tüm belge, tasarım, proje, bilgi ve malumatları şirket sırrı kabul eder ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü şahıslara açıklayamaz ve istifadelerine sunamaz. Tedarikçi, rekabet avantajı sağlayan bütün bilgi, yöntem veya sanayi alanında henüz bilinmeyen fikir, uygulama, yöntem, buluş, tasarım, eser ve benzerlerini (“Ticari Sır” veya “Gizli Bilgi”) gizli tutmalı, Turkon’un yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere açıklamamalıdır.

Fikri ve Sınai Haklar

Turkon tedarikçiye lisans, patent, endüstriyel tasarım veya telif hakkı vermemektedir. Tedarikçi kaynaklı nedenden dolayı oluşan, fikri ve sınai hak ihlalleri nedeniyle zarara uğrayan tarafların (Turkon, diğer tedarikçiler, distribütörler ve müşteriler) tüm maliyetlerini, kayıplarını ve ek masraflarını, cezalar da dahil olmak üzere tedarikçi ödemek zorundadır.

Çıkar Çatışması

Tedarikçi, uygunsuzluk ya da çıkar çatışması yaratan eylemlerden kaçınmalıdır.

Hediye Almak ve Vermek

Ticari gelenek ve promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimine sebep oluşturan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek, tedarikçi tarafından gönderilen herhangi bir hediye kabul edilmez.

 

4. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Turkon olarak;
Hizmet üretirken bizimle olan tüm arkadaşlarımız için, güvenli bir çalışma ortamı yaratarak iş nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü sağlık ve güvenlik risklerini öngörüp gerekli koruma/korunma metodlarını ortaya koymayı ve uygulamayı,

Tüm paydaşlarına ve çalışanlarına, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri konusunda eğitimler düzenlemeyi ve gerek duyulan ekipmanın sağlanmasını,

Sürekli iyileştirmeler sağlayarak, uygulamaların hayata geçmesi için tüm katma değer sahiplerini yüreklendirmeyi,  ölçülebilir ve denetlenebilir hedefler belirleyerek bu hedeflere ulaşmayı taahhüt etmekteyiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği için tedarikçilerimizden beklentimiz;

  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymaları,
  • Çalışanları, stajyerler ve ziyaretçileri için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları oluşturmalar
  • çalışanlarının ihtiyaç duyduğu tüm kaynakları ve iyileştirmeleri sağlamaları.

 

5. ÇEVREYLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER VE KORUNMA

Turkon olarak,
Faaliyet yürüttüğü tüm alanlarda sürdürülebilir çevreyi amaç edinmiş,

İnsandan toprağa, denizlerden hayvanlara, çevre unsurlarının tümünün müşterek alanlarında yaşamın, devamlılığın, çeşitliliğin sürekli olarak korunması için üzerine düşen sorumluluklara uygun şekilde hareket etmekte,

Atık yönetimi uygulamaları, acil durum planları, çevresel risklerin değerlendirilmesinden gelen tüm çıktılarla birlikte, çevre yönetimini sistemsel bir şekilde ele almakta ve yönetmektedir.

Bununla birlikte,
ISO 14000 standartları çerçevesinde, doğal kaynakların etkin kullanımına titizlikle dikkat eden Turkon, tüm personel ve paydaşlarıyla çevrenin bütünlüğünü ve tüm kaynaklarını korumak için her daim çalışmaya devam edecektir.

Turkon, çevreyi korumak için sosyal sorumluluğunun farkındadır ve tedarikçilerinden çevre mevzuatına (hava emisyonları, atık su, zehirli maddeler ve tehlikeli atık boşaltımı ile ilgili tüm kanunlar da dâhil olmak üzere) uyumunun düzenli takibini, Çevre yönetimini sürekli iyileştirmelerini, iklim değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkan zorluklarla mücadele etmelerini ve bu taahhüdü paylaşmalarını beklemektedir.

Aynı zamanda tedarikçilerimizden de, kaynaklarımızın sürdürülebilirliğinin korunması ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi için politikalar geliştirmelerini ve bunları uygulamalarını beklemekteyiz.

 

6. KALİTE

Turkon olarak,
Uluslararası alanda kabul görmüş standartları referans alarak bünyesinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini kurmuş,

Turkon’un yenilikçi ve yüksek kaliteli hizmeti hedef edinen vizyonu doğrultusunda, modern donanımları aktif kullanan, müşteri beklentilerini aşarak karşılayan, sağladığı hizmetin her aşamasında güvenilir ve butik hizmet vermeyi amaç edinmiş,

Toplam Kalite Yönetimini esas almış, sürekli gelişime açık kadro ve süreçleri yarınlara taşıyıp, verimliliği ve organizasyon yeteneğini sürekli arttırarak uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyede tutmayı hedeflemiş,

Turkon’un sahip olduğu hedefleri gerçekleştirmesine yardımcı olacak yüksek bir azim, birliktelik duygusu ve yarınlara da hizmet edebilecek yetkinlik ve yaratıcılıkta, teknik, sosyal donanımlarıyla sektöründe önder kadrosuyla,

Çevre yönetimi, bilgi güvenliği, iş ve işçi sağlığı yönetim sistemlerini entegre bir biçimde yürüterek, kalite ve performans açısından örnek ve lider bir kuruluş olmak için her gün bir önceki günden daha fazla çalışırız.

Tüm tedarikçilerimizden de, Turkon’un bu değerlerine sahip çıkmalarını, bu politikanın gerektireceği yaklaşımla hareket etmelerini bekliyoruz.

 

7. BİLGİ GÜVENLİĞİ

Turkon, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında iç ve dış paydaşların sürece katılımını bekler. Bu süreçte Turkon, paydaşlarından, tedarikçilerinden, bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamayı beklemektedir.

 

8. İŞ ETİĞİ UYGULAMA PRENSİPLERİ

Tedarikçilerimizin iş etiği kurallarına uyumunu takip edebilir veya bu denetimi yapmak üzere bir üçüncü şahıs görevlendirebiliriz. Bu davranış Kurallarına yönelik bir ihlal olması halinde, tedarikçi ile olan ilişkimizi sürdürmeme hakkımız saklıdır. Turkon, yasalara aykırı veya bu kurallarıyla çelişen bir şekilde davranan herhangi bir tedarikçi çalışanının uzaklaştırılmasını talep edebilir veya tedarikçiyle işbirliğini kesebilir.

Turkon Line Kariyer
Kariyer

Turkon Holding insan kaynakları sayfasına erişmek için tıklayınız

Konteyner Takip

Konşimento, booking veya konteyner numarası ile yükünüzün durumu hakkında bilgi edinmek için Konteyner Takip sistemimize göz atın.

Turkon Line Mobil Uyum

Turkon Line sayfası; servis ve acente bilgileri, takip programı ve diğer bir çok özelliğiyle mobil uyumlu halde. Artık cep telefonunuz ile kolayca Turkon Line'a ulaşabilirsiniz.

Kalite ve Çevre

Küçük şeyler yaparak büyük bir ülkünün parçası olabileceğimizi biliyoruz. Turkon Line faaliyet alanındaki işlerde çevre bilincini oluşturmaya, doğal kaynakların kullanımını ve kirliliğin önlenmesini gözeterek, doğayla barışık sürdürülebilir gelişmeye öncelik verir.

daha fazla bilgi »

Turkon Line Bilgi Toplumu
Bilgi Toplumu

Tur-kon Konteyner Taşımacılık ve Denizcilik A.Ş Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfası için tıklayınız.

TURKON size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi için : Turkon Çerez Politikası